Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі

, Київ 13:41

Інформація Міністерства освіти і науки України щодо нового Закону України «Про освіту»

19 вересня 2017, 17:35

05 вересня 2017 року Верховна Рада України 255 голосами ухвалила новий Закон України «Про освіту», включно зі статтею 7, яка регулює питання мови освіти.

Згідно з офіційною статистикою в Україні навчається близько 400 тисяч дітей національних меншин у 735 навчальних закладах.

Ми глибоко стурбовані тим, що спостерігається стійка тенденція до зниження рівня та погіршення якості загальної середньої освіти у дітей з національних меншин, що підтверджується, зокрема, результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Зокрема, за офіційною статистикою Українського центру оцінювання якості освіти в 2016 році більше 36 % випускників Закарпаття здали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови з результатом від 1 до 3 балів за 12-бальною шкалою. Найгірші ж результати ЗНО з української мови в 2016 році отримали випускники з Берегівського району, де компактно проживання угорська громада. Так, 75 % випускників цього району отримали від 1 до 3 балів за 12-бальною шкалою (додаткові дані надаються).

Такі тенденції призводять до порушення конституційних прав дітей на вступ до вищих навчальних закладів України на конкурсних засадах. Позбавлення їх можливості вступу до вищих навчальних закладів призводить до неможливості їхнього вступу, наприклад, на державну службу чи обіймання ними інших важливих посад в органах місцевого самоврядування, органах державної влади тощо.

Такі тенденції є вкрай тривожними і Україна не може не реагувати на них, адже йдеться про освітні шанси дітей, які є громадянами нашої держави, а також про їх конституційне право на працю, закріплене у статті 43 Конституції України.

Саме тому важливо розширити викладання навчальних предметів державною мовою у школах з мовами національних меншин, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів.

Зважаючи на це, при ухваленні Закону України «Про освіту» Верховна Рада України виходила з конституційних положень про забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України, а також про гарантування вільного розвитку і використання мов національних меншин України (стаття 10 Конституції України).

Враховуючи зазначене, Верховна Рада України, виходячи з конституційних прав національних меншин, ухвалила таку редакцію статті 7 зазначеного Закону:

«1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах.

Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття дошкільної та початкової освіти поряд з державною мовою мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через окремі класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою, що створюються відповідно до законодавства, і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.

Особам з порушенням слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти поряд з державною мовою мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через окремі класи (групи) з навчанням мовою відповідного корінного народу України поряд з державною мовою, що створюються відповідно до законодавства, і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідного корінного народу чи відповідної національної меншини в комунальних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні товариства.

2. Закладами освіти забезпечується обов'язкове вивчення державної мови, зокрема у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин, іноземцям та особам без громадянства, створюються належні умови для вивчення державної мови.

3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.

4. У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома та більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

5. За бажанням здобувачів професійної (професійно-технічної), фаховий передвищої та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини як окремої дисципліни.

6. Держава сприяє створенню та функціонуванню закладів освіти за кордоном, у яких здійснюється навчання українською мовою або вивчається українська мова.

7. Особливості використання мов в окремих видах та рівнях освіти визначаються спеціальними законами.».

Крім того, у прикінцевих та перехідних положеннях цього Закону Верховна Рада України передбачила, що «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».

Таким чином, починаючи з 1 вересня 2018 року дошкільну і початкову освіту діти можуть здобувати повністю мовою відповідної національної меншини та вивчати державну мову. А з 5 класу діти національних меншин починають навчатися державною мовою, а мову національної меншини вивчати як окрему дисципліну. Крім того, цією мовою можуть вивчати ще декілька дисциплін як мовою Європейського Союзу. Передбачено також перехідний період до 1 вересня 2020 року для дітей, які вступили на навчання до 01 вересня 2018 року та які здобуватимуть загальну середню освіту з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.

Ця редакція статті 7 Закону України «Про освіту» відповідає Конституції України та ратифікованій Україною Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, зокрема.

Відповідно Конституції України «державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства. Таким чином, згідно з Основним Законом нашої країни держава забезпечує розвиток і функціонування державної (офіційної) мови якою є українська мова. Вільний же розвиток, використання і захист мов національних меншин гарантується.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп 99 «положення частини першої статті 10 Конституції України, за яким «державною мовою в Україні є українська мова», треба розуміти так, що українська мова як державна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п'ята статті 10 Конституції України).

Поряд з державною мовою при здійсненні повноважень місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування можуть використовуватися російська та інші мови національних меншин у межах і порядку, що визначаються законами України.

Виходячи з положень статті 10 Конституції України та законів України щодо гарантування застосування мов в Україні, в тому числі у навчальному процесі, мовою навчання в дошкільних, загальних середніх, професійно-технічних та вищих державних і комунальних навчальних закладах України є українська мова.

У державних і комунальних навчальних закладах поряд з державною мовою відповідно до положень Конституції України, зокрема частини п'ятої статті 53, та законів України, в навчальному процесі можуть застосовуватися та вивчатися мови національних меншин.».

Відповідно до статті 1512 Конституції України рішення та висновки, ухвалені Конституційним Судом України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені.

15 травня 2003 року Верховна Рада України, ухваливши Закон № 802-IV, ратифікувала Європейську хартію регіональних мов або мов меншин, взявши на себе тим самим конкретні зобов’язання щодо застосування положень Хартії до конкретних мов національних меншин, визначених статтею 2 цього Закону. У статті 4 цього Закону зазначено, що стосовно кожної мови, на яку відповідно до статті 2 цього Закону поширюються положення Хартії, застосовуються підпункти «a (iii)», «b (iv)», «c (iv)», «d (iv)», «e (iii)», «f (iii)», «g», «h», «i» пункту 1 та пункт 2 статті 8 «Мова освіти» Хартії.

Згідно з пунктом 1 статті 8 Хартії «Сторони зобов’язуються, в межах території, на якій такі мови використовуються, відповідно до стану кожної з таких мов і без шкоди для викладання офіційної мови (мов) держави:

 

a)

i)

передбачити можливість надання ДОШКІЛЬНОЇ освіти відповідними регіональними мовами або мовами меншин; або

 

ii)

передбачити можливість надання суттєвої частини дошкільної освіти відповідними регіональними мовами або мовами меншин; або

 

iii)

застосовувати один із заходів, передбачених у підпунктах i та ii вище, принаймні до дітей з тих сімей, які цього бажають і кількість яких вважається для цього достатньою; або

 

iv)

якщо органи державної влади не мають безпосередньої компетенції у галузі дошкільної освіти, сприяти застосуванню заходів, згаданих у підпунктах i - iii вище, і/або заохочувати таке застосування;

b)

i)

передбачити можливість надання ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ відповідними регіональними мовами або мовами меншин; або

 

ii)

передбачити можливість надання суттєвої частини початкової освіти відповідними регіональними мовами або мовами меншин; або

 

iii)

передбачити в рамках системи початкової освіти викладання відповідних регіональних мов або мов меншин як складову частину учбової програми; або

 

iv)

застосовувати один із заходів, передбачених у підпунктах i - iii вище, принаймні до учнів з тих сімей, які цього бажають і кількість яких вважається для цього достатньою;

c)

i)

передбачити можливість надання СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ відповідними регіональними мовами або мовами меншин; або

 

ii)

передбачити можливість надання суттєвої частини середньої освіти відповідними регіональними мовами або мовами меншин; або

 

iii)

передбачити в рамках системи середньої освіти викладання відповідних регіональних мов або мов меншин як складову частину учбової програми; або

 

iv)

застосовувати один із заходів, передбачених у підпунктах i - iii вище, принаймні до тих учнів, які самі, або у відповідних випадках сім'ї яких, цього бажають і кількість яких вважається для цього достатньою;

d)

i)

передбачити можливість надання ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ відповідними регіональними мовами або мовами меншин; або

 

ii)

передбачити можливість надання суттєвої частини професійно-технічної освіти відповідними регіональними мовами або мовами меншин; або

 

iii)

передбачити в рамках системи професійно-технічної освіти викладання відповідних регіональних мов або мов меншин як складову частину учбової програми; або

 

iv)

застосовувати один із заходів, передбачених у підпунктах i - iii вище, принаймні до тих учнів, які самі, або у відповідних випадках сім'ї яких, цього бажають і кількість яких вважається для цього достатньою».

 

Також звертаємо увагу на те, що, ратифікуючи Хартію, Верховна Рада України у статті 5 зазначеного вище Закону закріпила, що «при застосуванні положень Хартії заходи, спрямовані на утвердження української мови як державної, її розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій території України, не вважаються такими, що перешкоджають чи створюють загрозу збереженню або розвитку мов, на які відповідно до статті 2 цього Закону поширюються положення Хартії».

Хочемо запевнити, що суверенна і демократична Україна підтверджує всі взяті на себе відповідно до згаданої Європейської хартії регіональних мов або мов меншин зобов’язання і поважає конституційне право національних меншин «на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства» (стаття 53 Конституції України).

Однак, звертаємо увагу на те, що і ратифікована Україною Хартія і Основний Закон нашої країни залишають різні варіанти вибору заходів щодо застосування мов національних меншин в освітньому процесі (наприклад, стосовно мов національних меншин в рамках дошкільної освіти (пункт «а») держава має право «застосувати один із заходів, передбачених у підпунктах «і» та «іі»; в рамках в рамках початкової освіти (пункт «b») - «один із заходів, передбачених у підпунктах i – iii»; в рамках середньої освіти (пункт «с» - «один із заходів, передбачених у підпунктах i – iii» тощо). Відповідно ж до статті 10 Конституції України застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом. А згідно з пунктами 3 і 4 частини 1 статті 92 Конституції України виключно законами України визначаються права корінних народів і національних меншин та порядок застосування мов.

Таким чином, в різний історичний період Верховна Рада України в рамках взятих на себе міжнародних зобов’язань та в межах конституційних гарантій дотримання прав людини має всі повноваження для врегулювання ЗАКОНОМ питань мови освіти, у тому числі мови навчання корінних народів і національних меншин у закладах освіти.

Українська держава стоїть на захисті прав громадян України, національних меншин та корінних народів, що проживають на її території, та робить усе необхідне, аби створити рівні освітні можливості для кожного.